Cubetos (APQ-10)

El passat dia 23/06/2017 es va publicar el Reial Decret 656/2017, reglament que regula l’emmagatzematge de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10, amb l’objectiu principal d’adaptar-se a la normativa CE 1907/2006 aprovada pel parlament Europeu sobre l’avaluació, autorització i restricció de les substàncies i preparats (REACH) i el reglament CE 1272/2008 sobre la classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles (CLP).

L’objectiu d’aquest nou reglament és establir unes condicions de seguretat de les instal·lacions d’emmagatzematge, càrrega i descàrrega dels productes considerats perillosos.

Segons l’APQ-10 a part de classificar les substàncies o mescles conforme al seu perill, també és necessari tenir un element de protecció que s’anomena cubeta, que protegeix el terra de possibles vessaments i filtracions que es puguin ocasionar.

A COPROQUIMAN, S.L., per donar un suport i col·laboració a les empreses que ho necessitin, disposem, des d’aquest mes de Setembre, d’un ventall de cubetes de diferents tipus i mides per tal que s’ajusti a les necessitats de cada client.

També els podem oferir el nostre assessorament per tal d’escollir la ubicació idònia i autoritzada de les esmentades cubetes.